Advertising Rates

Please find our advertising rate table below. Each visitor you will purchase will meet the following criteria:

Vui lòng tìm bảng tỷ lệ quảng cáo của chúng tôi bên dưới. Mỗi khách truy cập bạn sẽ mua sẽ đáp ứng các tiêu chí sau:

Bạn có thể nhận được lưu lượng truy cập không đáp ứng tiêu chí này, nhưng bạn sẽ không bao giờ bị tính phí cho nó.

[tỷ lệ quảng cáo]

Tất cả các trang web đều được phép, trừ khi chúng chứa:

Vui lòng liên hệ với chúng tôi trước nếu bạn không chắc liệu quảng cáo của mình có phù hợp hay không.